INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I LYN 1896 FOTBALLKLUBB

I henhold til Lov for Lyn 1896 Fotballklubb § 10 innkalles det til ordinært årsmøte i Lyn 1896 Fotballklubb 28. mars 2023 kl. 18.00 i Klubbhuset.

 

Dagsorden:

1.     Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

2.     Velge dirigent(er)

3.     Velge protokollfører(e)

4.     Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5.     Godkjenne forretningsorden

6.     Godkjenne innkallingen

7.     Godkjenne saklisten

8.     Behandle idrettslagets årsberetning

9.     Behandle

a.      idrettslagets regnskap

b.     styrets økonomiske beretning

c.      kontrollutvalgets beretning

d.     eventuell beretning fra engasjert revisor

 

10.  Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste

11.  Fastsette

a.      medlemskontingent på minst kr 50

b.     eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter

 

12.  Vedta idrettslagets budsjett, samt prognose for de 2 neste årene

13.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan

14.  Velge:

a.     Styre med leder, nestleder, 4 styremedlem[mer] og 3 varamedlemmer, med valgperiode på 2 år.

Leder velges for to år i år med partall, nestleder velges for to år i år med oddetall. To styremedlemmer velges for to år i år med partall og to styremedlemmer velges for to år i år med oddetall. To varamedlemmer velges for to år i år med partall, ett varamedlem velges i år med oddetall.

b.     Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

c.      Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

d.     Valgkomité med leder, og 2 medlemmer og 1 varamedlem

e.      Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

 

15.  Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet, jf Lov for Lyn 1896 Fotballklubb § 10 annet ledd.

 

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, jf Lov for Lyn 1896 Fotballklubb § 10 annet ledd.

 

Oslo 10. februar 2023

 

Petter Sætherbakken

Styreleder i Lyn 1896 Fotballklubb